วิสัยทัศน์ พันธกิจ

                  วิสัยทัศน์
            โรงเรียนบ้านห้วยม่วง มุ่งพัฒนานักเรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  หลีกเลี่ยงยาเสพย์ติด  มีวิถีชีวิตแบบไทย  ยึดมั่นประชาธิปไตย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
             พันธกิจ  (Mission)

1.      พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น

2.    ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้มุ่งสู่คุณภาพมาตรฐาน

3.    จัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อ  นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ   เพื่อพัฒนาผู้เรียน

4.    จัดแหล่งเรียนรู้ให้สอดคล้องกับวัยและธรรมชาติของผู้เรียน

5.     พัฒนาครูสู่ครูมืออาชีพ

6.    ระดมทรัพยากรจากชุมชน ท้องถิ่นเพื่อจัดการศึกษา

 


Comments