ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนโดยสังเขป

          โรงเรียนบ้านห้วยม่วง ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1  พฤษภาคม พ.ศ. 2482 โดยอาศัยศาลาวัดบ้านห้วยม่วงเป็น ที่เรียน ให้ชื่อว่าโรงเรียนประชาบาลตำบลกุดป่อง 3 วัดบ้านห้วยม่วง มีนักเรียน 45 คน เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นมูลศึกษาถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เปิดทำการตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 15.00 น. หยุดเรียน วันเสาร์ วันอาทิตย์และวันพระ

ในปีพ.ศ. 2498ได้ย้ายมาปลูกสร้างอาคารเรียนชั่วคราวในที่ดินของโรงเรียนในปัจจุบัน มีพื้นที่ 15 ไร่ 2 งาน 10 ตารางวา ปัจจุบันมีอาคารเรียน 3 หลัง โรงฝึกงาน 1หลัง บ้านพักครู 1 หลัง ส้วม 4 หลัง ปัจจุบันมีนักเรียน89 คน ครู 5 คน ครูธุรการ 1 คน นักการภารโรง 1 คน จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  นายกริชพรหม  ประสาน เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนต่ชั้นมูลศึกษาถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ รงเรียน

เขตบริการของโรงเรียน

          เขตบริการของโรงเรียนบ้านห้วยม่วง ประกอบด้วย เขตพื้นที่การปกครองจำนวน 3   หมู่บ้าน  ได้แก่ บ้านห้วยม่วงหมู่ที่ 4 หมู่ที่ 10 และหมู่ที่ 13

ประชากร

          ประชากรในเขตบริการ ของโรงเรียนบ้านห้วยม่วงมีประชากร  รวมทั้งสิ้น  2,200  คน  แยกเป็นชาย   จำนวน 980  คน  และหญิง จำนวน  1,220  คน โดยมีประชากรวัยเรียน(อายุ 4- 17  ปี)  ที่อาศัยอยู่ในเขตบริการ  จำนวน 344 คนหรือร้อยละ  15ของประชากรทั้งหมด   ดังตารางต่อไปนี้

ตารางที่  1จำนวนประชากรของโรงเรียนบ้านห้วยม่วง จำแนกตามเพศและเขตการปกครอง

ตำบล / ชื่อบ้าน

ร้อยละประชากร

จำนวนประชากร  (คน)

ชาย

หญิง

รวม

1บ้านห้วยม่วง หมู่4

39.46

349

519

868

2บ้าน ห้วยม่วง หมู่10

33.27

343

389

732

3บ้าน  ห้วยม่วง หมู่13

27.27

288

312

600

รวมทั้งหมด

100

980

1220

2200

ที่มา  บัญชีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและข้อมูลประชากรแรกเกิด  ข้อมูล  ณ  เดือนธันวาคม  2557

ลักษณะภูมิประเทศ

ลักษณะภูมิประเทศที่ตั้งของโรงเรียน บ้านห้วยม่วง สามารถสรุปโดยสังเขป ได้ดังนี้              

                1.    พื้นที่ เป็น  พื้นที่ราบ สลับกับภูเขาน้อยใหญ่

การคมนาคมขนส่ง  

ในเขตบริการของโรงเรียนบ้านห้วยม่วงมีเส้นทางคมนาคมทางรถยนต์ระหว่างอำเภอเมืองกับอำเภอนาด้วง  ตัดผ่านโรงเรียน  ปัจจุบันนับว่า สะดวกและรวดเร็วเนื่องจากมีโครงข่ายการคมนาคมสะดวกและรวดเร็ว ซึ่งประกอบด้วยถนนลาดยางสายเลย-นาด้วงเป็นถนนสาย หลักจำนวน2 ช่องทางการจราจร

การเศรษฐกิจ

          บ้านห้วยม่วงมีอาชีพหลักทางการเกษตรปลูกข้าวโพด  มันสำปะหลัง ยางพารา มะขามหวานและพืชผักสวนครัว มีรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีประมาณ 5,000-12,000 บาท

ด้านสังคม

          เป็นชุมชนขนาดใหญ่แบ่งการปกครองเป็น 3 หมู่บ้าน คนในสังคมมาจากทั่วทุกภูมิภาคแต่ก็มีความสามัคคีกันดี เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เอื้ออาทรต่อกันเสมอ อยู่กันเป็นครอบครัวใหญ่พ่อแม่ลูก ปู่ ย่า ตา ยาย เฉลี่ยประมาณ 5 คนต่อครัวเรือนมีวัดเป็นสถานที่จรรโลงจิตใจจำนวน 2 วัด ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ

การสาธารณสุข

          ในเขตบริการของโรงเรียน บ้านห้วยม่วงไม่มี สถานบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขต้องใช้บริการจากสถานีอนามัยเจริญสุข บ้านเจริญสุข ตำบลนาดินดำ ห่างจากหมู่บ้านประมาณ 2 กิโลเมตร

การนับถือศาสนา

ประชากรในเขตบริการของโรงเรียนบ้านห้วยม่วงนับถือศาสนาพุทธ  ร้อยละ 99  รองลงมานับถือศาสนาคริสต์   ร้อยละ

                1.เนื้อที่ทั้งหมดของเขตบริการ                                   7.2          ตารางกิโลเมตร

                2.ประชากรทั้งหมด                                                2200              คน

ชาย  (ร้อยละ 45)                                       980                คน

หญิง  (ร้อยละ55)                                        1220               คน     

                   หมู่บ้านที่มีประชากรมากที่สุด คือ

-   บ้านห้วยม่วงหมู่4                                         868               คน

                   หมู่บ้านที่มีประชากรน้อยที่สุด คือ

-   บ้านห้วยม่วงหมู่13                                       600               คน

การศาสนา

   จำนวนวัดรวม                                                    2                  วัด

           จำแนกตามสภาพวิสุงคามสีมา                            1                          วัด

           สำนักสงฆ์                                              1             แห่ง

   จำนวนพระภิกษุ                                              4             รูป

           มหานิกาย                                              4               รูป 

           ธรรมยุต                                                -              รูป

   จำนวนสามเณร                                               -             รูป

           มหานิกาย                                              -                       รูป        

Comments